Ändra textstorlek

Uppläst text

Ystad Tillgänglighetsråds hemsida har uppläst text för den som så önskar. Markera texten du vill få uppläst och klicka på högtalaren som kommer fram.

Kontakta oss

Ystad Tillgänglighetsråd-HSO

Korsvirket

Surbrunnsvägen 24

271 40 YSTAD

 

Telefon: 0411-72 666

Mobil:070-697 26 64

Epost: info@ystadtillganglighetsrad.se

Vi stöder YTR-HSO

hp holding handerLogin Form

Aktuellt

Här du hittar du aktuella datum för möten etc, men även allmänna aktiviteter. Så titta in lite då och då så att du inte missar något.

Tillgänglighetsvandring

Den 14 september gjorde rådet och Citygruppen en första tillgänglighetsvandring på Gågatans norra sida, vi hann inte ända fram , men vi fortsätter en annan dag. Denna delen gav bra resultat, då vi pratade om för affärsinnehavarna/fastighetsägarna vad som saknades i tillgängligheten, det mottogs bra. Det lovades ändring på de förslag som vi lämnade. En lyckad vandring.

I slutet av december månad tillgänglighetsinventerade vi Regementsgatan. Är i stort behov av åtgärder. Färslag på åtgärder framför vi när vi träffar stadsbyggnadsnämndens presidium i jan.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Förenta Nationernas generalförsamling antag den 10 dec 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen definerar vilka de grundläggande mänskliga rättigheterna är.

Tillgänglighet är en fråga om mänskliga rättigheter. Och om demokrati. Alla ska kunna utöva sina medborgerliga rättigheter. Och sina skyldigheter.

Kan man prissätta människors rätt att delta i samhället?
Vad innebär det egentligen att vara medborgare?
Ökad tillgänglighet gynnar alla. 

VI KRÄVER ETT SAMHÄLLE TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA.

MEDBORGERLIG OCH POLITISK DELAKTIGHET FÖR ALLA

Sverige är en demokrati. Demokrati handlar ommänniskors lika värde, rättigheter och ommöjligheten att vara med och bestämma. Alla människor ska ha möjlighet att delta i det demokratiska och politiska livet utan diskriminering.

Fysiska hinder sjukvården

Region Skåne vill sätta fokus på tillgängligheten till den skånska sjukvården. Detta genom att involvera de som har fysiska funktionshinder, vilka är de verkliga experterna, tycker Region Skåne.

En webbtjänst har införts, där patienter och besökare kan påpeka fysiska hinder.

Denna tjänst hanterar alla fastigheter och lokaler som nyttjas av Region Skåne samt ackrediterade vårdgivare. Det inbegriper både ägda fastigheter, inhyrda fastigheter samt fastigheter som används av ackrediterade vårdgivare

Vägar att anmäla ett hinder

www.skane.se/fysiska_hinder eller tel 046-275 25 00 eller med brev till:
Regionservice Kundtjänst
Lasarettsgatan 7
221 85 LUND

Vi uppmanar alla att anmäla ett fysiskt hinder omedelbart som du upptäcker det!

HJÄRT LUNGRÄDDNING

Vi vill uppmana alla att snarast gå en kurs i hjärt lungräddning, antingen en nybörjar kurs eller en repetions kurs. Det behövs då det är färskvara, du glömmer lätt, anmäl dig omgående. Till alla företag var rädd om dina kunder och anställda köp snarast en hjärtstartare med utbildning.

Du vet väl att det varje år inträffar ung 10 000 hjärtstopp utanför sjuhusen, endast en liten del av dessa överlever. Vid ett hjärtstopp tar det ung 4 min sen får kroppen obotliga skador, efter ung 15 min dör du. Det tar ung 14 innan ambulansen når fram. Därför anmäl dig omgående till en kurs i hjärt lungräddning. Du som företagare, hjärtsäkra ditt företag omgående, var rädd om dina anställda och kunder.

Vad är mest aktuellt just nu?

Senaste om tillgängligt havsbad.

Till våra medlemsföreningar och medlemmarna

Ystad Tillgänglighetsråd/HSO har tecknat ett rabattavtal med Ystad Tand & Implantatcenter, Liregatan 2, 271 22 Ystad, tfn 0411-166 70,för 2017.

Som medlem i någon av våra medlemsföreningar erbjuds Du 15% rabatt på bastandvård. Inga rabatter lämnas på material, konsulterande tandläkare eller estetisk tandvård.

När du ringer för att beställa tid, uppge vilken förening du tillhör. När du kommer dit första gången uppvisar du ditt medlemskort.

Hjärtstartare

YTR-HSO har köpt in en hjärtstartare, att användas av våra medlemsföreningar vid t ex medlemsmöte och utfärder, allt för medlemmarnas trygghet om någon medlem skulle råka ut för ett hjärtstopp. För att få disponera hjärtstartaren måste det finnas några som är utbildade i Hjärt lungräddning och utbildade på hjärtstartaren.

Hjärtstartaren finns i Korsvirket, men för att få låna den, så får ni skriva upp er på lånelistan som finns tillgänglig i Korsvirket, ansvarig för ut och inlämning är Sven-Åke Yngve tfn 07069726

YTR-HSO disponerar även en bärbar ljudanläggning med 5 enheter att lyssna i, och 2 enheter att prata i, ett ytmärkt komplement om ni är i en lokal utan ljudanläggning. Ansvarig för utlåning är Sven-Åke Yngve tfn 070-6972664

Behov av organdonatorer

Du som ännu inte anmält dej som organdonator, gör det omgående då vi i vårt land har ett skiande behov av nya organ att transpantera. Du anmäler dig enklast genom att gå in på www.organdonation.se

Har du ingen dator, be någon i din närmaste bekantskapskrets att hjälpa dej, eller någon i din förening. Får du inte kontakt med någon så ta kontakt med Christer på vårt kansli så hjälper han dej med kontakten, eller tala om för dina närmaste din vilja om du vill donera eller ej, och om du vill donera tala då om vad du vill donera. Gör detta omg annars faller det lätt i glömska.

Så kan du klaga på sjukvården.

Den 2011-01-01 träder en ny lag om patientsäkerhet i kraft. Den nya lagen ska stärka patientens ställning och göra det enklare att framföra klagomål mot hälso och sjukvården.

Från 2011 slopas patienters och anhörigas möjlighet att anmäla försumlig vårdpersonal till Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd HSAN. Nu finns det möjligheter. Den som vill anmäla missförhållande eller klaga på sjukvården kan då vända sig direkt till vårdgivaren, Socialstyrelsen, eller till någon av de patientnämnder som finns i alla landsting.

Socialstyrelsen blir den instans som tar över HSAN:s roll,men nu med större möjlighet till klagomålshantering. Där HSAN riktade in sig på att utreda enskilda läkare eller sjuksköterskor kommer Socialstyrelsen att väga in även bakomliggande faktorer som påverkar den vård som en specifik avdelning eller vårdenhet ger, t ex underbemanning.

Som patient innebär det att du utöver enskild vårspersonal nu också kan anmäla en hel vårdgivare, t ex ett sjukhus. Vårdpersonal som tidigare skulle varnats eller fått en erinran, sätts efter årsskiftet under så kallad skärpt tillsyn med tre års prövotid.

Socialstyrelsen har större möjlighet än HSAN att utreda en anmälan utifrån ett brett perspektiv. Från årsskiftet kan man utreda och ge förslag på förbättringar till en hel avdelning snarare än en enskild individ. Det nya regelverket skapar också helt nya förutsättningar för att kartlägga och analysera trender bland anmälningarna.

Om många anmälningar gjorts på en specifik avdelning kan Socialstyrelsen t ex göra en extra granskning av de rutiner och arbetssätt, för att komma åt grundorsaken till problemet.

Möjligheterna att söka ekonomisk ersättning för vårdskador och felbehandling förblir däremot detsamma som tidigare och bedöms från fall till fall av Lands-tingens ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF.

Vid felbehandling i vården

Så går du tillväga: Om din läkare felbehandlat dig:
Anmäl ärendet direkt till Socialstyrelsens tillsynsenhet, direkt till vårdgivaren eller till landstingens patientnämnd.

www.skl.se/web/landsting.aspx

Socialstyrelsen:
www.socialstyrelsen.se/tillsyn/anmalfelbehandlingellermissforhallande/privarperson

Du vill klaga på vården:
Om du tycker att du blivit dåligt bemött av hälso- och sjykvårdens personal eller om du behöver hjälp att få den vård du behöver kan du vända dig till verksamhetschefen, sjuvårdsförvaltningen eller till patientnämnden i ditt landsting.
www.socialstyrelsen.se/omocialstyrelsen/kontaktaoss/hittatillsynsregion

Du söker ekonomisk ersättning för vårdskador:
Om du drabbats av en skada när du vårdats i offentlig sjukvård kan du i vissa fall ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.
Anmäl på www.patientforsakring.se

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter måste respekteras. De mänskliga rättigheterna gäller för alla människor-kvinnor som män,flickor som pojkar. DE slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella.

De gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller saqmmanhang. Den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter antogs och kungjordes av FN:s Förenta Nationernas generalförsamling 1948. Efter det har det tillkommit ett antal kompletterande konventioner, däribland FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions nedsättning-2006. Trots de mänskliga rättigheterna funnits i över 60 år förekommer det fortfarande överträdelser mot dem i Sverige.

Rättigheterna för människor med funktionsnedsättning blev inte fullt tillgodosedda och 2006 tog FN fram en specifik konvention som förtydligar hur rättigheterna gäller dem. Det är dags att ta tag i de här frågorna och respektera de mänskliga rättigheterna fullt ut.

Markera text för att få den uppläst. Klicka på högtalaren!