Ändra textstorlek

Uppläst text

Ystad Tillgänglighetsråds hemsida har uppläst text för den som så önskar. Markera texten du vill få uppläst och klicka på högtalaren som kommer fram.

Kontakta oss

Ystad Tillgänglighetsråd-HSO

Korsvirket

Surbrunnsvägen 24

271 40 YSTAD

 

Telefon: 0411-72 666

Mobil:070-697 26 64

Epost: info@ystadtillganglighetsrad.se

Vi stöder YTR-HSO

hp holding handerLogin Form

Välkommen till Ystad Tillgänglighetsråd

Just nu hat vi i rådet ingen aktivitet på grund av Coronaviruset.  Vi startar upp så snart vi bedömmer att läget är lite lugnare, kan inte hjälpas att vi även skjuter på årsmötet.

Kallelse till rådsmöte och årsmöte kommer troligen efter sommaren om läget är bättre då.

Ha en skön sommar och jag hoppas att alla är friska och pigga.

Ordförande Sven-Åke Yngve når ni på epost

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller på telefon 0706972664

Ystad tillgänglighetsråd/hso har nu ny epostadress

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   Tele2 adressen är slopad

 

 

Så snart coronaläget blir bättre så startar vi upp verksamheten igen. Vi har mycket att ta igen nu.

Ystad Tillgänglighetsråd är en fristående organisation som verkar för att hjälpa alla, oavsett typ av funktionshinder, till en normal tillvaro som alla behöver.

ÖKA TILLGÄNGLIGHETEN I SAMHÄLLET

Tillgänglighet innebär att samhället utformas för att så många som möjligt ska kunna använda och ta del av det.

En förutsättning för att många personer med funktionsnedsättningska kunna vara delaktiga i samhället är tillgängligheten.

GÅ GÄRNA IN OCH LÄS OCH KOMMENTERA RÅDETS BLOGG DEN HETER

ystadtillganglighetsrad.bloggo.nu   eller gå in på min blogg den heter

ystad.bloggo.nu
     

VAD ANSES SOM DISKRIMINERING

Att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att en person ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsmedsättning.

Det som andra tar för givet är inte självklart om man är t.ex rullstolsburen eller har nedsatt syn.

Hindren i dagens moderna samhälle är många men inte oöverskådliga. Mycket har redan gjorts för att underlätta vardagen för personer med funktionsnedsättning, men det finns en hel del kvarstår. Det är där Ystad Tillgänglighetsråd/HSO  kommer in i bilden.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Konventionen gäller fr. o. m. den 14 jan 2009, och är lagstadgad. ARTIKEL 4, Allmänna åtagande:

Konvetionsstaterna ( stat, landsting, kommuner och allmänheten), skyldighetsbärare, åtar sig att säkerställa och främja fullt ut förverkligande av alla mänskliga rättigheter och ngrundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning.

att vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att avskaffa diskriminering på grund av funktionsnedsättning från alla personers, organisationers och enskilda företgs s

ARTIKEL 8

MEDVETANDEGÖRANDE OM SITUATIONEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Konventionsstaterna,skyldighetsbärarna, åtar sig att vidta omedelbara ,effektiva och ändamålsenliga  åtgärder.

A, för att höja medvetandet i hela samhället, däribland på familjenivå, om personer med funktionsnedsättning och för att främja respekten för drras rättigheter och värdighet.

B, för att bekämpa stereotypa uppfattningar, fördomar och skadliga sedvänjor med avseende på personer med funktionsnedsättning, däribland sådana som grundas på kön och ålder, inom alla livets områden

C, för att höja medvetandet om kapaciteten hos och bidrag från personer med funktionsnedsättning.

 

Artikel 24 Utbildning.

1 Konventionsstaterna erkänner rätten till utbildning för personer med  funktionsnedsättning. För att förverkliga  denna rätt utan diskriminering och på lika villkor, ska konventionsstaterna säkerställa ett sammanhållet utbildningssystem på alla nivåer och livslångt lärande inriktat på

a) full utveckling av den mänskliga potentialen och känslan för värdighet och och egenvärde samt förstärkning av respekten för de mänskliga rättigheterna, de grundläggande friheterna och den mänskliga mångfalden.

Ang telefonförsäljning, fr. o. m. den 1 september 2018 gäller att det vid all telefonförsäljning ska bekräftas skriftligt. Annars gäller inte avtalet.

 

DU SOM ÄR NYFIKEN PÅ VÅR BLOGG

Gå in på www.ystadtillganglighetsrad.bloggo.nu

Gå gärna in på min egen hemsida, även där skriver jag om tillgänglighet och delaktighet, sidan hittar du på

 


ETT SAMHÄLLE FÖR ALLA

Ystad Tillgänglighetsråds mål är att uppnå ett samhälle för alla. Detta definieras i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, och är en del av vår värdegrund. I konventionen tydliggörs vilket ansvar som staten, landsting och kommuner har inom en rad olika samhällsområden, för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor.

Funktionshinder uppstårnär en person blir begränsad av faktorer i omgivningen. Funktionshinder kan därmed undanröjas. Vår strategi är därför att samhället utformas så att alla kan delta på lika villkor, alltså ett universellt utformat samhälle.

Ny vårdgaranti.

Fr. o. m 1/1 2018 gäller en ny vårdgaranti som regeringen beslutat. Enligt den nya lagen ska du som vårdsökande få en medicinsk bedömning av sjukvårdspersonal inom tre dagar.

 PATIENTLAGEN

EN NY PATIENTLAG GÄLLER FRÅN 1 JAN 2015.

DU VÄLJER ÖPPENVÅRD ÖVER HELA LANDET.

VÅRDGARANTI OCH VÅRD I ANNAT LANDSTING.

VÅRDGARANTI FINNS FÖR ATT DU SKA VARA SÄKER PÅ ATT FÅ VÅRD I RIMLIG TID. oM DU  VÄLJER VÅRD I ANNAT LANDSTING FÖR ATT FÅ VÅRD INOM RIMLIG TID.

VAD ÄR DELAKTIGHET?

Delaktighet handlar om möjligheten för alla, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktig inom samhällets alla områden, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan och offentliga miljöer.

ARBETE OCH FÖRSÖRJNING.

Personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete på jämlika villkor.

UTBILDNING

Personer med funktionsnedsättning får inte diskrimineras eller utestängas från det allmänna utbildningssystemet.

HÄLSA

Personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa och får inte utsättas för diskriminering.

 

Det finns en ny Diskrimineringslag, den gäller från och med 1 jan 2015. VAD ANSES SOM DISKRIMINERING.

BRISTANDE TILLGÄNGLIGHET är att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning

När en stat raticifierat en konvention åtar sig staten att respektera, skydda och främja bestämmelserna i konventionen. Åtagandet gäller även Landsting och kommuner.

Nyfiken på vad som står i de olika konventionerna, fråga din förening, eller kom till oss med din fråga, så ska vi försöka hjälpa dej.


 VI GÖR

Allt Ystad Tillgängligheysråd/HSO gör syftar till att förbättra  för människor med funktionsnedsättning i dialogen med beslutsfattare, massmedia,och andra   samhällsbebbatörer är vi en samlad röst för våra medlemsföreningar.

Vårt intressepolitiska arbete grundar sig på genomförandet av mänskliga rättigheter. Utgångspunkter är fram för allt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vår verksamhet består av att påverka politiskt och att utveckla samarbetsformer inom funktionsrättsrörelsen.      

ENKELT AVHJÄLPTA HINDER

Krav på tillgänglighet i publika miljöer har funnits i plan och bygglagstiftningen sedan 1960 talet och kravnivåen har utvecklats efterhand.

Kraven ställs när man bygger nytt och när man gör större förändringar. För att öka tillgängligheten i en snabbare takt behöver man även förbättra befintliga miljöer, inte bara vänta på att de byggs om eller ersätts.

VAD ÄR ETT ENKELT AVHJÄLPT HINDER,

DET KAN VARA,

MINDRE NIVÅSKILLNADER ELLER TRAPPSTEG,

HÖGA TRÖSKLAR.

TUNGA DÖRRAR, DÅLIG BELYSNING, DÅLIGLJUDMILJÖ

BRISTANDE KONTRSTMARKERING, BRIST PÅ TELELESLINGA I T, EX RECEPTION.

VEM SKA ÄTGÄRDA FELEN, DET SKA FASTIGHETSÄGAREN I DE FLESTA FALL.FASTIGHETSÄGAREN.

KULTURISTUTIONER SKA VARA TILLGÄNGLA ENLIGT LAG FR O M 2016

VILKA MÅTT GÄLLER FÖR DÖRRBREDDER?

YTTERDÖRR SKA VARA MINST 1000 mm c/c ALLTSÅ MINST 900 MM I DÖRRBLADET. DET SLARVAS OTROLIGT MYCKET MED DÖRR BREDDER, DÖRREN ÄR OFTA FÖR SMAL. Där har vi i rådet en stor uppgift att se till att dörrarna håller måttet

Den 3 december firar vi "En dag för alla", eller somden heter egentligen " INTRENATIONELLA FUNKTIONSHINDERDAGEN" Den instiftades av FN:s Generalförsamling 1992 till syfte att främja förståelse av frågor som rör funktionshinder och att mobilisera stöd för funktionshindrade människors värdighet, rättigheter och välbefinnande.  DEn strävar också efter att höja medvetenheten om fördelarna med att integrera människor med funktionshinder i alla delar av det politiska, sociala, ekonimiska och kulturella livet.

Markera text för att få den uppläst. Klicka på högtalaren!